Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

High-Resolution-Water-Drops-Background-Texture-08.jpg

Què és el coaching?

"Coach" és una antiga paraula francesa que significa "un vehicle per al transport de persones d'un lloc a un altre." Avui en dia, un coach ajuda a una persona a millorar, mitjançant l'ampliació d'una habilitat, o fins i tot canviant la forma en què una persona pensa. El coach ajuda a les persones a créixer. Ajuda a les persones a veure més enllà del que són avui i adonar-se del que poden arribar a ser demà.

Where-did-you-say-I-could-see-the-future.jpg

Amb el client, el coach analitza una situació, crea un pla d'acció i treballa colze a colze amb el client. El coach no ha de ser un expert en el tema que preocupa el client. El client és l'expert. El coach col·labora amb el client per crear una solució utilitzant el coneixement i les respostes del mateix client.El coach no té les respostes; el que té són les preguntes que condueixen al client a trobar les seves pròpies respostes.


El coaching no és teràpia. El coaching no es basa en el passat sinó que planteja metes per al futur. L'atenció se centra on el client és en aquest moment, a on volen ser, i a com arribar-hi.

Hi ha una gran diferència entre algú que necessita coaching i algú que necessita teràpia. A vegades, la gent treballa tant amb un entrenador i un terapeuta; els dos esforços es complementen molt bé.